Úvod

 

KM Technology, spol. s r. o. (ďalej KM Technology, naša spoločnosť, my) kladie maximálny dôraz na ochranu a transparentnosť spracovania Vašich osobných údajov V týchto zásadách uvádzame, ako a prečo získavame, spracúvame a ochraňujeme Vaše osobné údaje.

 

Bezpečnosť

 

Pracujeme s kritickými IT systémami, pri ktorých je zabezpečenie všetkých údajov kľúčové. Preto neustále pracujeme na zlepšovaní ochrany údajov a IT infraštruktúry a pravidelne absolvujeme nezávislé bezpečnostné audity. Sme držiteľom certifikátov ISO 9001:2015 (Systém manažérstva kvality) a ISO 27001:2013 (Manažment informačnej bezpečnosti), ktoré každoročne úspešne obhajujeme a zároveň sú naši kvalifikovaní zamestnanci pravidelne školení v oblasti najnovších bezpečnostných postupov.

 

Základné ustanovenia

 

Prevádzkovateľom údajov, podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018/ Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (spolu ďalej ako GDPR) je spoločnosť KM Technology, spol. s r. o. so sídlom Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel sro, vložka 78682/B.

 

Kontaktné údaje spoločnosti:

 

e-mail: info@km-technology.sk

tel. č.: +421 33 2929 700

 

Kontaktné údaje osoby, poverenej ochranou osobných údajov (Data protection officer, ďalej len DPO):

 

Ing. Mária Širancová

e-mail: info@km-technology.sk

tel. č.: +421 33 2929 700

 

Aké osobné údaje spracúvame?

 

Ak nie ste s našou spoločnosťou v zmluvnom vzťahu (v ktorom sú zásady GDPR uvedené samostatne), no kontaktujete nás prostredníctvom formulárov na našej webovej stránke (www.km-technology.sk/*), alebo iným spôsobom (e-mail, poštová komunikácia, telefonát, osobný kontakt), spracúvame vybrané osobné údaje, a to najmä:

 • identifikačné: meno, priezvisko, titul,

 • kontaktné údaje: e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa,

 • údaje zo vzájomnej komunikácie.

 

V prípade, že sa uchádzate o prácu v našej spoločnosti, alebo reagujete na pracovnú ponuku, spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • meno,

 • priezvisko,

 • titul,

 • adresa,

 • dátum narodenia,

 • rodné číslo,

 • pohlavie,

 • občianstvo a status pracovného povolenia,

 • informácie poskytnuté od tretích osôb ako referencie,

 • informácie obsiahnuté vo vašom životopise či motivačnom liste,

 • informácie týkajúce sa vášho prípadného zamestnania u nášho klienta.

 

Osobné údaje spracúvame manuálne aj automatizovane, prostredníctvom našich podnikových informačných systémov (ďalej len PIS).

 

Prečo spracúvame osobné údaje?

 

KM Technology spracúva osobné údaje k nasledujúcim účelom:

 • plnenie zmluvných vzťahov,

 • spracovanie finančných operácií,

 • náborové aktivity a úkony, spojené s výberovými procesmi na naše pracovné pozície, a to aj po ukončení výberových procesov v prípade, že sa pracovná pozícia v krátkom čase znova otvorí,

 • zlepšovanie a hodnotenie nášho podnikania,

 • zlepšovanie a hodnotenie služieb, ktoré poskytujeme našim klientom,

 • úkony, vyplývajúce z oprávneného záujmu voči našim klientom, ako sú napríklad marketingové aktivity – zasielanie newslettrov.

 

Na webových stránkach domény „km-technology.sk“ používame súbory „cookie“. Podrobné informácie o týchto súboroch a o ich spracúvaní sa dočítate v sekcii: „Ako spracúvame cookies?“, kde zároveň môžete poskytnúť a odvolať súhlas s ich používaním.

 

Naším cieľom je poskytovať naším súčasným aj potenciálnym klientom, uchádzačom o zamestnanie a ďalším osobám, na ktoré sa vzťahuje náš oprávnený záujem, služby v najvyššej kvalite a v súlade s platnou legislatívou.

 

Preto spracúvame osobné údaje na základe nasledujúcich právnych dôvodov:

 • vyjadrenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby v zmysle platnej legislatívy, pre účely prijatia do zamestnania a marketingových aktivít,

 • uzavretie zmluvných vzťahov a plnenie zmluvných povinností,

 • oprávnený záujem prevádzkovateľa.

 

Ako dlho uchovávame osobné údaje?

 

Vaše osobné údaje vždy uchovávame len počas doby, nevyhnutnej pre naplnenie práv, plynúcich zo zmluvných vzťahov, naplnenie zmluvných záväzkov, platnosti Vami udeleného súhlasu a povinností v zmysle platnej legislatívy.

 

Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

 

Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom, spracúvaným prevádzkovateľom,

 • právo na opravu nesprávnych, nepresných, alebo neúplných údajov,

 • právo na vymazanie / anonymizáciu osobných údajov, napríklad prevádzkovateľ Vaše údaje už nepotrebuje, alebo ich spracúva nezákonne,

 • právo na obmedzenie spracúvania údajov dotknutej osoby v súlade s čl. 18 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov,

 • právo na prenos údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak to vyplýva zo zmluvy a/alebo výslovného súhlasu a zároveň môže byť prenos vykonaný automatizovane,

 • právo na námietku bez uvedenia dôvodu,

 • právo nepodliehať rozhodovaniu, založenému na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania,

 • právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia inou, ako automatizovanou formou,

 • právo podať sťažnosť kontrolnému orgánu,

 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak je spracovanie založené na poskytnutí tohto súhlasu prevádzkovateľovi.

Zaväzujeme sa k tomu, že Vaše osobné údaje budeme vždy spracúvať transparentne a v súlade s platnou legislatívou.

Pre spracovanie Vašich podnetov, otázok k ochrane osobných údajov a žiadostí o uplatnenie Vašich práv, nás prosím kontaktujte e-mailom: dpo@km-technology.sk, alebo telefonicky: +421 33 2929 700.